ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ติ๋งๆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ติ๋งๆ*, -ติ๋งๆ-

ติ๋งๆ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติ๋งๆ (adv.) onomatopoeia from the sound of dropping water See also: sound of dropping water
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm pretty sure it's dripping on my face.แล้วที่หยดติ๋งๆ นี่ล่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ติ๋งๆ
Back to top