ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ติรัจฉาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ติรัจฉาน*, -ติรัจฉาน-

ติรัจฉาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติรัจฉาน (n.) animal See also: beast Syn. ดิรัจฉาน, สัตว์เดรัจฉาน, เดียรัจฉาน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ติรัจฉาน
Back to top