ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ติดๆ ไป

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ติดๆ ไป*, -ติดๆ ไป-

ติดๆ ไป ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดๆ ไป (adv.) closely Syn. ติดแจ, ตามแจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He was right behind me. [gas jets hiss and fume] [crowd screams in panic] Move, move, move.เขา ตามหลังผมมาติดๆ ไป เร็ว ไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ติดๆ ไป
Back to top