ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ติดแอร์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ติดแอร์*, -ติดแอร์-

ติดแอร์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดแอร์ (v.) air-condition See also: furnish with air-conditioning system
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hey, can a brother get some air conditioning up here, coach?เฮ้, ขอติดแอร์ที่ห้องนี้ได้ไม๊?
Teaches an incredible children's class. Air-conditioned.สอนเด็กได้เยี่ยมมาก ติดแอร์ด้วยนะ
You're sitting in an air conditioned office somewhere.คุณนั่งอยู่ในออฟฟิสติดแอร์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ติดแอร์
Back to top