ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ติดแห้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ติดแห้ง*, -ติดแห้ง-

ติดแห้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดแห้ง (v.) to be stuck in the low tide area, cannot row the boat

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ติดแห้ง
Back to top