ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ติดแร้ว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ติดแร้ว*, -ติดแร้ว-

ติดแร้ว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดแร้ว (v.) be trapped in a snare See also: fall into the net (/snare)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ติดแร้ว
Back to top