ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ติดเฮโรอีน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ติดเฮโรอีน*, -ติดเฮโรอีน-

ติดเฮโรอีน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดเฮโรอีน (v.) be addicted to drugs Syn. ติดยาเสพย์ติด, ติดฝิ่น, ติดกัญชา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's no different than a heroine addict.เขาก็เหมือนคนติดเฮโรอีน
You've got that, uh, waxy, heroin-chic look going on.หน้านายดูซีดๆ เหมือนคนติดเฮโรอีนน่ะ
They got him addicted to heroin.พวกนั้นทำให้เขาติดเฮโรอีน
He's a heroin addict. Recovering.เขาติดเฮโรอีน กำลังเลิกยาอยู่
Everything has its purpose... girlfriends, little sisters who love their heroin.ทุกอย่างมีจุดประสงค์ของมัน... แฟน น้องสาวที่ติดเฮโรอีน
Hi. My name is Paul, and I'm a heroin addict.สวัสดีครับ ผมชื่อพอล ผมติดเฮโรอีน
My name is Paul, and I'm a heroin addict.สวัสดีครับ ผมชื่อพอล ผมติดเฮโรอีน
I mean, I've been to the homes of a lot of heroin addicts who died.แบบว่า.. ผมเคยไปบ้าน คนติดเฮโรอีนหลายคน ที่ตาย
How about the time you sold Tommy his very first hit, leading him on to heroin addiction, HIV infection, and ultimately his death at the age of...เอาเป็นวันที่นายขายยาล็อตแรกให้ทอมมี่ ทำให้เขาติดเฮโรอีน ติดเชื้อเอชไอวื แล้วสุดท้ายก็ถึงกับตายตอนอายุ...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ติดเฮโรอีน
Back to top