ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ติดเป้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ติดเป้ง*, -ติดเป้ง-

ติดเป้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดเป้ง (v.) (fucking dogs) get stuck See also: still mate (/pair) with each other, get stuck during mating, , get stuck during pairing, get stuck during coupling, (of animals) to produce young Syn. ติดเต้ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ติดเป้ง
Back to top