ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ติดเต้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ติดเต้ง*, -ติดเต้ง-

ติดเต้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดเต้ง (v.) (fucking dogs) get stuck See also: still mate (/pair) with each other, get stuck during mating, , get stuck during pairing, get stuck during coupling, (of animals) to produce young Syn. ติดเป้ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ติดเต้ง
Back to top