ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ติดหนี้ติดสิน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ติดหนี้ติดสิน*, -ติดหนี้ติดสิน-

ติดหนี้ติดสิน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดหนี้ติดสิน (v.) get into debt See also: be in debt Syn. เป็นหนี้สิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do you get people in debt?ขายหน้าต่างราคาแพงเกินจริง ทำให้ชาวบ้านติดหนี้ติดสิน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ติดหนี้ติดสิน
Back to top