ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ติดสุรา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ติดสุรา*, -ติดสุรา-

ติดสุรา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดสุรา (v.) be alcoholic Syn. ติดเหล้า Ops. เลิกสุรา
English-Thai: HOPE Dictionary
alcoholic(แอลกะฮอล'ลิค) adj.ซึ่งเกี่ยวกับหรือ เกิดจากแอลกอฮอล์, เป็นพิษสุราเรื้อรัง. -n. ผู้ติดสุราเรื้อรัง, คนติดเหล้า, Syn. vinous, spirituous
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
drunkardผู้ติดสุรายาเมา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aldehyde Dehydrogenaseยาบำบัดการติดสุรา [การแพทย์]
Delirium Tremensคลุ้มคลั่งเนื่องจากติดสุรา,เดลิเรียมทรีเมนส์,อาการทางสมอง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
alcoholism (n.) การติดสุรา See also: การติดเหล้า Syn. problem drinking, heavy drinking
heavy drinking (n.) การติดสุรา See also: การติดเหล้า Syn. problem drinking
problem drinking (n.) การติดสุรา See also: การติดเหล้า Syn. heavy drinking
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was sittin' here eatin' my muffin, drinkin' my coffee, replaying' the incident in my head, when I had what alcoholics refer to as a moment of clarity.replayin 'เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหัวของฉัน เมื่อฉันมีสิ่งที่ติดสุราอ้างถึงเป็นช่วงเวลาของความชัดเจน
They are worried that you have an addiction to alcohol.พวกเราเป็นห่วงว่าคุณเป็นโรคติดสุรา
You're the drunker that timeท่านติดสุราอย่างหนัก
They were alcoholics.พวกเขาเป็นพวกติดสุราเหรอ
And Bree helped her son face his addiction.บรีช่วยลูกชาย\ เผชิญหน้ากับการติดสุรา
Most likely a local fisherman, definitely an alcoholic, and based on this unsub's level of sadism, violently abusive.เหมือนชาวประมงทั่วๆไป,ที่แน่นอนว่าติดสุราเรื้อรัง และโดยพื้นฐานแล้วคนร้ายเป็นพวกซาดิสม์ ที่พฤติกรรมรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกที
That's an AA line.นั่นมันประโยคของสถานบำบัดผู้ติดสุรา
AA started in 1935, Akron, Ohio.สถานบำบัดผู้ติดสุราตั้งขึ้นเมื่อปี 1953 แอครอน โอไฮโอ
In AA, they teach you to sit with your feelings.ที่สถานบำบัดผู้ติดสุรา เขาสอนให้ใช้ความรู้สึก
And Kappa is the source of rampant reports of alcoholism, prescription drug abuse, racism, as well as allegations of bestiality...และ Kappa ก็เป็นแหล่งรวม เรื่องร้องเรียนมากมายเกี่ยวการติดสุรา การใช้ยาเกินขนาด การเหยียดเชื้อชาติ รวมทั้งข้อกล่าวหาเรื่องทำร้ายสัตว์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ติดสุรา
Back to top