ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ติดสำนวน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ติดสำนวน*, -ติดสำนวน-

ติดสำนวน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดสำนวน (adv.) mostly use idiomatic expression
ติดสำนวน (v.) use idiomatic expression See also: contract the habit of using certain words or idioms

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ติดสำนวน
Back to top