ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ติดฝิ่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ติดฝิ่น*, -ติดฝิ่น-

ติดฝิ่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดฝิ่น (v.) be addicted to opium See also: be an opium addict
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Opium addiction amongst the various armed forces in Shanghai.การติดฝิ่นในหมู่ทหารนานาชาติ ในเซี่ยงไฮ้
"feeding off their tears like an opium addict.กินน้ำตาพวกเขาเหมือน พวกติดฝิ่น
I think that you haven't taken anything for that cough because you neglected to lock the medical cabinet and the opium addicts got into the laudanum.นายไม่ได้กินยาแก้อาการไอ เพราะนายละเลยไม่ล็อคตู้ยา พวกติดฝิ่นจึงหยิบทิงเจอร์ฝิ่นไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ติดฝิ่น
Back to top