ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ติดฝน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ติดฝน*, -ติดฝน-

ติดฝน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดฝน (v.) catch in the rain
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You got rain on the drive, huh?ขับรถมาติดฝนสินะครับ?
Oh, yeah, he's probably stuck in this weather;ใช่แล้ว สงสัยคงติดฝน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ติดฝน
Back to top