ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ติดประกาศ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ติดประกาศ*, -ติดประกาศ-

ติดประกาศ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดประกาศ (v.) post a notice
English-Thai: HOPE Dictionary
bill postern. ผู้ติดประกาศ,ผู้ติดโฆษณา,ผู้ติดใบปลิว, See also: billsticking n.
bill stickern. ผู้ติดประกาศ,ผู้ติดโฆษณา,ผู้ติดใบปลิว, See also: billsticking n.
placard(แพลค'คาร์ด) n.,v. (ติด) ป้ายประกาศ,แผ่นประกาศ,ใบปลิวติดประกาศ., See also: placarder n.
English-Thai: Nontri Dictionary
billsticker(n) ผู้ติดประกาศ,ผู้ติดโฆษณา,ผู้ติดใบปลิว
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bulletin boardกระดานข่าว, กระดานข่าว, บอร์ดประกาศBulletin board หมายถึง กระดานข่าว กระดานข่าวมีไว้สำหรับติดประกาศข้อความต่าง ๆ เช่น เพื่อโฆษณารายการที่ต้องการหรือเพื่อประกาศหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ กระดานข่าวมักจะทำจากวัสดุเช่นไม้ก๊อกเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดประกาศข้อความเพิ่มเติมหรือเอาข้อความออกได้ง่าย ในปัจจุบันใช้กระดานข่าวแม่เหล็กแทนกระดานไม้ก๊อกกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากไม่ต้องมีปัญหาเสื่อมสภาพจากการปักหมุดและการถอนหมุดตลอดเวลา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
signboard (n.) แผ่นป้ายติดประกาศ See also: ป้ายโฆษณา Syn. billboard, poster
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I want their faces posted in every police station, army barracks, post office, railway station and outhouse in India!ติดประกาศจับเขาทุก สน. ค่ายทหาร กรมไปรษณีย์ สถานีรถไฟ ห้องน้ำทั่วอินดีย
She's been putting up missing posters downtown.เธอกำลังติดประกาศคนหาย ที่ในเมือง
There's this group, Coming In.ผมเห็นเค้าติดประกาศ ที่ให้หยุดการเป็นเกย์
Oh, look, the principal's gonna post the homecoming queen announcement.โอ, ดูสิ อธิการกำลังติดประกาศงานราชินีงานคืนสู่เหย้า
After sticking this here, once the order is given for demolishing...หลังจากติดประกาศแล้ว, ทันที ที่ได้รับ คำสั่งให้รื้อถอน...
The city passed that ordinance, remember?เทศบาลเค้าก็ติดประกาศแล้ว ไม่เห็นเหรอ
The Japanese have posted a notice, whoever harbors soldiers will be shot.พวกญี่ปุ่นติดประกาศไว้ ใครช่วยทหารจะต้องกูกยิง
Why don't you guys take your pictures and post your missing kids up here?ทำไม พวกคุณไม่เอารูปลูกๆคุณ และติดประกาศไว้ที่นี่ล่ะ
Find Travis Marshall right the fuck now, and if you can't find him, put a B.O.L.O. out on him.ตามหาตัวทราวิส มาร์แชล มาเดี๋ยวนี้เลย แล้วถ้าหาตัวเขาไม่เจอ ก็ติดประกาศจับไปเลย
We have a B.O.L.O. out on Travis Marshall.เราได้ติดประกาศจับ ทราวิส มาร์แชลแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ติดประกาศ
Back to top