ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ติดบุหรี่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ติดบุหรี่*, -ติดบุหรี่-

ติดบุหรี่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดบุหรี่ (v.) be addicted to smoke See also: be a habitual smoker
English-Thai: HOPE Dictionary
chimney(ชิม'นี) n. ปล่องไฟ,ฝาครอบกระจกตะเกียงน้ำมัน,หลอดตะเกียง,เตาผิง,เตาฝาผนัง,คนติดบุหรี่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
nicotinism; tobaccoismภาวะติดบุหรี่ [มีความหมายเหมือนกับ tabagism ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tobaccoism; nicotinismภาวะติดบุหรี่ [มีความหมายเหมือนกับ tabagism ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Off-label uses: alcoholism, bulimia, PMS, smoking, social anxiety.แต่นอกใบสั่งใช้รักษา อาการติดเหล้า บูลิเมีย ปวดประจำเดือน ติดบุหรี่ กลัวสังคม
Nicorette addiction, can't stand uncomfortable silences...ติดบุหรี่ และไม่สามารถยืนเงียบๆได้
I can't stop eating them. I guess it's, like, a craving.ฉันไม่สามารถหยุดกินพวกมัน ฉันคิดว่ามันเหมือนติดบุหรี่
Proper addict could kill a whole pack.คนที่ติดบุหรี่คงสูบได้หมดซอง
Impossible to sustain a smoking habit in London these days.เป็นไปไม่ได้ที่จะยังติดบุหรี่ ในลอนดอนเดี๋ยวนี้
All this talk about my family's got me really jonesing for a cigarette.เรื่องที่เล่าครอบครัวผม ทำให้ผมติดบุหรี่
He was a chain smoker who had millions bouncing around in his accounts.เขาเป็นคนติดบุหรี่ ที่มีเงินเป็นล้าน โยกเข้าออกจากบัญชีของเขา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ติดบุหรี่
Back to top