ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ติดบวก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ติดบวก*, -ติดบวก-

ติดบวก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดบวก (v.) be in surplus

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ติดบวก
Back to top