ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ติดธุระ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ติดธุระ*, -ติดธุระ-

ติดธุระ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดธุระ (v.) be busy See also: be engaged, be tied up with work, be very busy with one´s work, be busily engaged Syn. ติดงาน
English-Thai: Nontri Dictionary
engaged(adj) ไม่ว่าง,ติดธุระ,หมั้น,จองแล้ว,ยุ่ง,พัวพันกับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, if you're not busy, would you like to join me?ถ้าคุณไม่ติดธุระ ไปด้วยกันมั้ยคะ
I mean if you're busy it's ok then kishimen kishimen?ฉันหมายถึงมันจะสะดวกถ้าคุณติดธุระ แล้ว คิชิเมนล่ะ คิชิเมน?
I have something that weekend anyway.มันไม่ใช่ความคิดที่ดีสำหรับฉันน่ะ ฉันติดธุระวันนั้นพอดี
Dad is this close to closing a big deal in london.พ่อผมติดธุระสำคัญที่ลอนดอน
You're stuck with me.เจ้าติดธุระอยู่กับข้าแล้ว
I had hoped to have a guest with us tonight, but apparently she has been delayed;ทีแรก พ่อหวังว่าเราจะมีแขกร่วมการออกอากาศวันนี้ แต่เธอเกิดติดธุระมาำไม่ได้
I got held up at school.ผมติดธุระที่โรงเรียน
If you're not busy.คือ... ถ้าคุณไม่ติดธุระหรืออะไรก็...
His crew's tied up in Newry.ลูกน้องของเขาติดธุระอยู่ที่นิวรี่
I am so sorry. I got hung up.ฉันขอโทษ ฉันติดธุระนิดหน่อย
I'm in the middle of a conversation, so let's talk later, okay?ฉันติดธุระอยู่ เอาไว้ค่อยคุยกัน ตกลงนะ
My mother had a prior engagement so I came in her place.คุณแม่ฉันท่านติดธุระฉันก็เลยมาแทน
Uhm, please hurry up and tell Prosecutor Choi that I can't have dinner with him because of something important.เฮ้ ไปเร็วๆเข้าสิ แล้วก็บอกทนายชอยด้วย ว่าชั้นคงไปทานอาหารค่ำกับเขาไม่ได้ เพราะชั้นติดธุระสำคัญ
I have to do something and can't go, but I did receive an invitation.ฉันติดธุระเลยไปไม่ได้ แต่ว่าฉันได้บัตรเชิญมาแล้ว
Your Majesty. I'm in the middle of something.ฝ่าพระบาท ฉันยังติดธุระอยู่ตอนนี้
I was in the middle of things in Engineering.ผมติดธุระเรื่องวิศวกรอยู่
I wasn't busy. Besides, it sounded urgent.ชั้นไม่ได้ติดธุระอะไร อีกอย่าง ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องเร่งด่วน
We were kind of in the middle of something.เราประมาณว่า กำลังติดธุระกันอยู่
I know you're in the middle of something, but there are two police detectives here.ฉันรู้ว่าคุณกำลัง ติดธุระกันอยู่ แต่ว่ามีตำรวจนักสืบสองคนมาที่นี่
Mr. Tellegio, unfortunately, was called out of town on business'คุณทาเลจิโอ้ต้องยกเลิกนัด เพราะว่าเขาติดธุระ
Well, you should tell them you're going to be late, or stuck, or whatever.คุณควรโทรไปบอกว่าจะไปช้า หรือติดธุระ หรืออะไรก็ตาม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ติดธุระ
Back to top