ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ติดธง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ติดธง*, -ติดธง-

ติดธง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดธง (v.) decorate with flags See also: attach a flag to, fasten flags, hoist (/raise) a flag, string up flags Syn. ประดับธง
English-Thai: HOPE Dictionary
flagpolen. ไม้ที่ติดธง,เสาธง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The check is being processed, but nonetheless, some red flags have been raised.เรากำลังดำเนินการออกเช็ค แต่มันติดธงแดงอยู่
They own a boat that's flagged out of Libya.พวกเขามีเรือ ติดธงลิเบีย
Sure do. That's how we flag gamblers with priors.แน่นอนครับ เราต้องติดธง เอาไว้สำหรับนักพนันที่มีคดี
He planted the flag. He's gotta be our shooter.เขาติดธง เขาเป็นมือปืนแน่
If you were Chairman Mao, you had a honky, red-flag armoured limo.ถ้าคุณเป็นประธานเหมา คุณจะได้รถลีโมหุ้มเกราะติดธงแดง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ติดธง
Back to top