ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ติดตื้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ติดตื้น*, -ติดตื้น-

ติดตื้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดตื้น (v.) be stuck in the shallow area of the river cannot go by boat
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
customary groundingsการติดตื้นที่แหล่งประจำ ดู customary strandings [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ติดตื้น
Back to top