ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ติดตะราง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ติดตะราง*, -ติดตะราง-

ติดตะราง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดตะราง (v.) be imprisoned See also: be jailed, be in prison, go to prison Syn. ติดคุก, จำคุก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Dude, we're on the grid.เพื่อน , เราติดตะรางแน่.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ติดตะราง
Back to top