ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ติดตะขอ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ติดตะขอ*, -ติดตะขอ-

ติดตะขอ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดตะขอ (v.) hook See also: connect with a hook, be caught by a hook
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do me a favor. Hook it for me, would you?ช่วยหน่อยสิ ติดตะขอให้หน่อย
Watch carefully. You fasten it in the front like this.สนใจหน่อย ติดตะขอทางด้านหน้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ติดตะขอ
Back to top