ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ติดตลาด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ติดตลาด*, -ติดตลาด-

ติดตลาด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดตลาด (v.) hold a market See also: be taking, popularize, be fashionable Syn. ติดอันดับ
English-Thai: HOPE Dictionary
apple iii(แอปเปิลทรี) เป็นชื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชุดแอปเปิลที่ผลิตตามหลังชุดทู แต่แล้วก็ต้องยกเลิก เพราะไม่ติดตลาด ปัจจุบันแทบจะไม่มีใครใช้คอมพิวเตอร์ชื่อนี้อีกแล้ว (ดู Apple II ประกอบ)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I have bled for this magazine, helped make it into the icon it is today, and that nasty, nepotistic son of a bitch gives my job to his...ฉันทุ่มสุดตัวเพือนิตยสารฉบับนี้ และก็ฉันอีก ที่ทำให้มันติดตลาดได้ขนาดนี้ แต่ไอแก่ตัณหากลับนั่นดันยกทุกอย่างให้กับ
But this is just the beginning guys. If Star Whores works,แต่ว่า นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้น พวกเรา ถ้า "ดาวโสเภณี" ติดตลาดนะ
And it will. We're set up for..ซึ่งมันจะต้องติดตลาด เราจะทำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ติดตลาด
Back to top