ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ติดกระดุม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ติดกระดุม*, -ติดกระดุม-

ติดกระดุม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดกระดุม (v.) button up See also: fasten with buttons, fasten the buttons Syn. กลัดกระดุม Ops. ปลดลูกกระดุม
English-Thai: HOPE Dictionary
buckle(บัค'เคิล) n. หัวเข็มขัด,กระดุม vt. กลัดแน่น,รัดแน่น,ติดแน่น vt. รัดเข็มขัด,ติดกระดุม,งอ,โค้ง,ยอม,ยอมจำนน, Syn. clip
button(บัท'เทิน) n. กระดุม,กระดุมเสื้อ,ปุ่ม,ปุ่มกระดิ่งไฟฟ้า,พนักงานบริการ,หน่อไม้,หน่ออ่อน,ช่อ,เห็ดตูม,ประสาทที่ดี,ปลายคาง vt.,vi. ใส่กระดุม,ติดกระดุม, See also: buttoner n.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
button up (phrv.) ติดกระดุม
do up (phrv.) ติดกระดุม See also: ติดรังดุม Syn. fasten up, hook up
do up (phrv.) ติดกระดุม See also: ติดรังดุม Syn. fasten up, hook up
button through (phrv.) ติดกระดุมจากส่วนบนลงล่าง
cardigan (n.) เสื้อไหมพรมไม่มีปกและผ่าติดกระดุมหน้า
open-neck (adj.) (เสื้อ) ซึ่งไม่มีเนคไทและไม่ติดกระดุมบน
open-necked (adj.) (เสื้อ) ซึ่งไม่มีเนคไทและไม่ติดกระดุมบน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You want to button up and come with me, tiger?ติดกระดุมซะ จะมาด้วยกันมั้ยล่ะ พ่อหนุ่ม
Button up, this isn't a disco.ติดกระดุมซะ, นี่ไม่ใช่ดิสโก้
Your shirt's mis-buttoned. Her shirt's mis-buttoned.ติดกระดุมเสื้อผิดแน่ะ ติดกระดุมผิด
"Am I Blue", "Little by Little", "Button Up Your Overcoat" and "Ten Cents a Dance"."ฉันเศร้ามั้ย", "ค่อย ๆ ทีละน้อย", "ติดกระดุมเสื้อโค้ทสิ" และ "เต้นครั้งละสิบเซนต์".
Let me button that for you. People are going to think....มาติดกระดุมก่อนสิ ใครๆเขาจะคิดว่าเรา...
It's, it's not buttoned. You always button it up.กระ กระดุมเสื้อไม่ได้ติด คุณจะติดกระดุมเสื้อทุกเม็ดตลอด
I don't know, you might want to button another button.ไม่รู้สิ ในติดกระดุมเหลื่อมเม็ดละมั้ง
Blue top, little buttons.- เสื้อสีฟ้า ติดกระดุมนิดนึง
She doesn't seem too fond of buttoning her top button.เธอดูเหมือนจะไม่รู้วิธี ติดกระดุมเม็ดบน
Does Ishaan have a problem buttoning his shirt or tying his shoelaces?อีชานมีปัญหาเรื่องติดกระดุมเสื้อ หรือผูกเชือกรองเท้ามั้ยครับ
The fact is everyone does it-- sometimes with the help of an overturned cushion... sometimes by means of a large potted plant... other times using the top button of a shirt.บางครั้งเพราะความช่วยเหลือจากการกลับด้านเบาะนั่ง บางครั้งจากกระถางต้นไม้ใบใหญ่ บางครั้งก็เพราะการติดกระดุมเม็ดบนสุด
Look at you. All buttoned up, frigid.ดูคุณสิ ติดกระดุมเสียมิดชิด
Miss, I need you to button your blouse.คุณผู้หญิงช่วยติดกระดุมด้วยครับ
It's a cardigan, I have to button it.นี่เสื้อไหมพรม ฉันต้องติดกระดุม
I can't button it up for you.ฉันติดกระดุมไม่ได้อ่ะ
♪ Button up my coat and wait ♪#ติดกระดุมเสื้อต่อไป#
Button... button your shirt!กระดุม... . ติดกระดุมเสื้อซะ
One of of the button-down collars? - Yes, like a normal button-down shirt.- ใช่ เสื้อเชิ้ตธรรมดาที่ ติดกระดุมอ่ะ \.
Stop buttoning your shirts up all the way like a demented 90-year-old.แล้วเลิกติดกระดุมเสื้อตลอดเวลา อย่างกับคุณตาจิตเสื่อมอายุ 90
She had on an overcoat, but it was open, and she was wearing a pin with the star of David on it.เอ่อ เธอสวมโอเวอร์โค็ด เธอไม่ได้ติดกระดุม และติดเข็มกลัดรูปดาวของเดวิด
You should probably button up your shirt.คุณน่าจะติดกระดุมเสื้อจนถึงเม็ดสุดท้าย
Jeans and a button-down shirt.ใส่กางเกงยีนส์กับเสื้อติดกระดุม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ติดกระดุม
Back to top