ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตำส้ม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตำส้ม*, -ตำส้ม-

ตำส้ม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตำส้ม (n.) papaya salad

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตำส้ม
Back to top