ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตำราพิชัยสงคราม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตำราพิชัยสงคราม*, -ตำราพิชัยสงคราม-

ตำราพิชัยสงคราม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตำราพิชัยสงคราม (n.) treatise on war strategy
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Of course. Art of War is the oldest of the Seven Books, and it can be applied to many areas of life.แน่นอน ตำราพิชัยสงคราม เป็นหนึ่งในตำราเก่าสุดจากตำราเจ็ดหลัก
Talking art of war.นี่พูดถึง ตำราพิชัยสงคราม (Art of war) นี่
According to the Art of War,ตามหลักตำราพิชัยสงคราม
I bet you only read the intro to the Art of War.ข้าว่าท่านคงอ่านแค่บทนำของตำราพิชัยสงคราม
Use 36 chapters from Art of War to our advantage.ใช้บทที่36ของตำราพิชัยสงคราม ให้เป็นประโยชน์กับเรา
The most important passage is Chapter 33 of Art of War?บทที่สำคัญที่สุดในตำราพิชัยสงครามคือบทที่33
Chapter 14 of the Art of War?บทที่14ของตำราพิชัยสงครามน่ะหรือ?
Chapter 6 of Art of War.บทที่6ของตำราพิชัยสงคราม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตำราพิชัยสงคราม
Back to top