ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตำรับตำรา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตำรับตำรา*, -ตำรับตำรา-

ตำรับตำรา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตำรับตำรา (n.) textbook Syn. ตำรา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You've retreated to your Go and books and goldfish.แล้วกลับหนีมันมาหา หมากล้อม มาหาตำรับตำรา - มาเลี้ยงปลาทอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตำรับตำรา
Back to top