ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตำรวจแขนขาว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตำรวจแขนขาว*, -ตำรวจแขนขาว-

ตำรวจแขนขาว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตำรวจแขนขาว (n.) traffic police See also: traffic cop, traffic policeman

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตำรวจแขนขาว
Back to top