ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตำรวจเทศกิจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตำรวจเทศกิจ*, -ตำรวจเทศกิจ-

ตำรวจเทศกิจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตำรวจเทศกิจ (n.) municipal police

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตำรวจเทศกิจ
Back to top