ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตำรวจตระเวนชายแดน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตำรวจตระเวนชายแดน*, -ตำรวจตระเวนชายแดน-

ตำรวจตระเวนชายแดน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตำรวจตระเวนชายแดน (n.) border police
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So, why did the Border Patrol kick this to us?งั้น ตำรวจตระเวนชายแดน ทำไมถึงโยนคดีนี้มาให้เราล่ะ
This is the United States border patrol.นี่ตำรวจตระเวนชายแดนสหรัฐ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตำรวจตระเวนชายแดน
Back to top