ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตาไม่ถึง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตาไม่ถึง*, -ตาไม่ถึง-

ตาไม่ถึง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาไม่ถึง (adj.) not perceptive

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตาไม่ถึง
Back to top