ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตาไก่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตาไก่*, -ตาไก่-

ตาไก่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาไก่ (n.) hen´s eye token See also: paragraph mark, indicating the beginning of a paragraph, sign consisting of two concentric circles Syn. ฟองมัน
ตาไก่ (n.) eyelet See also: metallic eyelets Ops. ตางัว
ตาไก่ (n.) eyelet See also: metallic eyelets Ops. ตางัว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตาไก่
Back to top