ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตาแมว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตาแมว*, -ตาแมว-

ตาแมว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาแมว (n.) cat´s eye See also: a kind of glasses set in the middle of the road for reflecting the light Syn. เพชรตาแมว
ตาแมว (n.) photocell See also: photoelectric cell
English-Thai: HOPE Dictionary
cat's eye)n. พลอยตาแมว
cat's eyen. พลอยตาแมว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cat's eyeแก้วตาแมว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cat's Eyes, Amauroticรูม่านตาเป็นสีขาววาวๆคล้ายตาแมว [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Salt, cat's-eye shells...เกลือ, ตาแมว หอยกาบ... ..

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตาแมว
Back to top