ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตาเอก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตาเอก*, -ตาเอก-

ตาเอก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาเอก (n.) squint-eyed See also: cross-eyed, astigmatic-eyed Syn. ตาเหล่, ตาเข
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I didn't realize you had X-ray vision.- ผมไม่ยังกะรู้ว่าคุณมีสายตาเอกเรย์ได้ด้วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตาเอก
Back to top