ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตาเยิ้ม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตาเยิ้ม*, -ตาเยิ้ม-

ตาเยิ้ม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาเยิ้ม (v.) make eyes at See also: cast a coquettish glance at
ตาเยิ้ม (adj.) beautiful (eyes) See also: cute (eyes)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตาเยิ้ม
Back to top