ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตาหยี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตาหยี*, -ตาหยี-

ตาหยี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาหยี (v.) squint Syn. ตาหรี่
English-Thai: HOPE Dictionary
mongolism(มอง'กะลิสซึม) n. ภาวะที่มีลักษณะใบหน้าคล้ายพวกมองโกลคือมีกะโหลกศีรษะกว้างและแบนตาหยีและระดับสติปัญญาต่ำ., Syn. Mongolianism,Mongolian idiocy,Down's syndrome
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mid-engine, so it was kind of like a Ferrari if you were standing five miles away and squinting!ปอนเตียกเครื่องวางกลาง เหมือนเฟอร์รารี่ ถ้าคุณยืนตาหยี ห่างไปซักห้าไมล์นะ
You're a squinter, you squint. Oh,นายทำตาหยี นายหยีตา โอ!

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตาหยี
Back to top