ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตาส่อน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตาส่อน*, -ตาส่อน-

ตาส่อน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาส่อน (v.) have a slight squint See also: cast of the eye, have a squint, slant, showing only the white of the eyes, not placed normally (as regarding the eyes)
ตาส่อน (n.) eye with abnormal location of pupil See also: latent strabismus, slight strabismus
English-Thai: Nontri Dictionary
cockeyed(adj) ตาเหล่,ตาเอียง,ตาเข,ตาส่อน,ไม่ซื่อตรง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตาส่อน
Back to top