ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตาลุกโพลง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตาลุกโพลง*, -ตาลุกโพลง-

ตาลุกโพลง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาลุกโพลง (v.) (eyes) widen See also: (eyes) dilate Syn. ตาพอง, ตาลุก, ตาโต

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตาลุกโพลง
Back to top