ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตาลุกตาชัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตาลุกตาชัน*, -ตาลุกตาชัน-

ตาลุกตาชัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาลุกตาชัน (v.) (eyes) widen See also: (eyes) dilate Syn. ตาลุกโพลง, ตาพอง, ตาลุก, ตาโต

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตาลุกตาชัน
Back to top