ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตาลาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตาลาน*, -ตาลาน-

ตาลาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาลาน (n.) name of a species of snake Syn. งูสิง, ตาโต, ตะลาน
ตาลาน (n.) Anoplolepsis longipes See also: species of harmless red ant Syn. ตะลาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I want to build a movie house. Here, at the Potala.เราอยากสร้างโรงดูหนังที่โปตาลานี่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตาลาน
Back to top