ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตาลปัตรบังเพลิง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตาลปัตรบังเพลิง*, -ตาลปัตรบังเพลิง-

ตาลปัตรบังเพลิง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาลปัตรบังเพลิง (n.) a talipot fan used in the cremation of the royal family Syn. ตาลิปัตรบังเพลิง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตาลปัตรบังเพลิง
Back to top