ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตาร้าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตาร้าย*, -ตาร้าย-

ตาร้าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาร้าย (n.) misfortune See also: ill-omen, time of calamity, time of misfortune, disaster Syn. ชะตาร้าย, คราวร้าย Ops. ตาดี, เคราะห์ดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am aware of the meaning of mens rea.ดิฉันทราบความหมายของเจตาร้าย
And I'm going to brave my unhappy fate that has just arrived out of nowhere.และผมก็กล้าจะยอมรับโชคชะตาร้าย ที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนด้วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตาร้าย
Back to top