ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตารางไมล์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตารางไมล์*, -ตารางไมล์-

ตารางไมล์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตารางไมล์ (clas.) square mile
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Over three square miles, 259 structures-- the weapons could be hidden anywhere on the facility.ขนาด 3 ตารางไมล์ อาวุธอาจถูกซุกซ่อน ไว้ที่ไหนสักแห่งในบริเวณนั้น
Local watch commander locked down a 5-square-mile grid and there's an APB on the car.เจ้าหน้าที่สังเกตุการณ์ในท้องที่ ปิดล้อมพื้นที่ในระยะ 5 ตารางไมล์ และมี APB บนรถนั่น
All 4,000 square miles of it? That's your big break?พื้นที่ตั้ง 4,000 ตารางไมล์ นายจะไปหาเจอได้ยังไง?
We've tasked a small target area, only two square miles, so our window's less than 15 seconds, starting in ten.เป้าหมายของเรามีขนาดเล็กครับ แค่ 2 ตารางไมล์ ดังนั้นช่องสัญญาณของเราไมล์จะน้อยกว่า 15 วินาที จะเริ่มใน 10 วินาทีนี้แล้วครับ
Unfortunately, Angeles National Forest 1,016 square miles of terrain, ranging in elevation from 1,200 to 10,064 feet.โชคร้ายที่ป่าสงวนแห่งชาติแองเจลลิส มีพื้นที่ 1016 ตารางไมล์ มีความสูงตั้งแต่ 1200-10064 ฟุต
Now, Article 1, Section 8 of the U.S. Constitution set forth that a district of no more than 10 miles square should house the new seat of government.ตอนนี้มาตรา 1 มาตรา 8 ของรัฐธรรมนูญสหรัฐกำหนดไว้ ที่อำเภอไม่เกิน 10 ตารางไมล์ ควรบ้านที่นั่งใหม่ของรัฐบาล ไม่มีใครรู้ว่าทำไม
600 square miles of waterways in Miami.ในไมอามี่มีพื้นที่ที่เป็นแม่น้ำถึง 600 ตารางไมล์นะ
The coast guard is searching 100 square miles of the ocean.ยามชายฝั่งกำลังค้นหา 100 ตารางไมล์ในมหาสมุทร
Over 5,000 square miles of desert.กว่า 5,000 ตารางไมล์ของทะเลทราย
Less than 300,000 people living on 120 square miles.มีประชากรน้อยกว่า 3 แสนคน อาศัยอยู่ในพื้นที่ 120 ตารางไมล์
The guys like this, hardcore guys, pros, 90 percent of them emanate from a one-square-mile neighborhood called Charlestown.คนพวกนี้ฮาร์ดคอร์ มือโปร 90เปอร์เซ็นต์ของมัน อยู่ใน1ตารางไมล์นี้ เรียกว่า ชาร์ลส์ทาวส์
A 100-square-mile devil's trap.กับดักปีศาจขนาด 100 ตารางไมล์
L.A. is over 500 square miles.คนร้ายอาจจะอยู่ไหนก็ได้ แอลเอกว้างตั้ง 500 ตารางไมล์
500 square miles of trees behind them.500 ตารางไมล์ของต้นไม้ที่อยู่เบื้องหลังพวกเขา
That's 3,600 square miles to cover.เป็นพื้นที่ค้นหา 3600 ตารางไมล์
More than 40 square miles of them.กินพื้นที่กว่า 40 ตารางไมล์
This sector extends to over a square mile.ส่วนนี่กินพื้นที่เป็นตารางไมล์
268,581 square miles, to be exact.จริงๆแล้ว 268,581 ตารางไมล์นะ
The lava flooded and buried more than a million square miles.ลาวาน้ำท่วมและฝังมากกว่า หนึ่งล้านตารางไมล์ เหตุการณ์นี้คนแคระ ภูเขาไฟระเบิดใด ๆ
It was a million square miles of sand and salt, far more hostile than any environment on Earth today.มันเป็นล้านตารางไมล์ ของทรายและเกลือ ไกลมากขึ้นกว่าที่เป็นมิตรกับสภาพ แวดล้อมบนโลกวันนี้ใด ๆ อุณหภูมิกลางวันร้อน มากพอที่จะอบขนมปัง
Yeah, but that's four square miles.ก็ใช่ แต่นั่นเป็นพื้นที่สี่ตารางไมล์
20 miles square is what we can service for retrieval.20 ตารางไมล์เป็นสิ่งที่เรา สามารถให้บริการสำหรับการเรียกใช้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตารางไมล์
Back to top