ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตารางสอน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตารางสอน*, -ตารางสอน-

ตารางสอน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตารางสอน (n.) classroom time table See also: subject time table Syn. ตารางเรียน
English-Thai: HOPE Dictionary
timetable(ไทมฺ'เทเบิล) n. ตารางเวลา (ตารางรถไฟ,ตารางสอน และอื่น ๆ)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Class schedule, map, book list.ตารางสอน,แผนที่, รายการหนังสือ
Well, I have a lighter schedule so I can focus on my book.อืม, ผมมีตารางสอนน้อยหน่อย เพื่อเอาเวลาไปแต่งตำรา.
I don't need his schedule./ ฉันไม่ต้องการตารางสอนเขา
I see in Ms. Benthem's lesson plan that today we're doing...ผมเห็น ตารางสอนของ มิส เบนเดม วันนี้เราจะเรียนเรื่อง ...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตารางสอน
Back to top