ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตารางวา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตารางวา*, -ตารางวา-

ตารางวา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตารางวา (clas.) square wah See also: square two-meters

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตารางวา
Back to top