ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตายเอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตายเอง*, -ตายเอง-

ตายเอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตายเอง (v.) naturally die
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If he fails, I will kill myself!ถ้าเขาพลาด ฉันจะฆ่าตัวตายเอง!
Then second you, Cedrico Diggory fell dead why he wanted.ถ้างั้น, ตามที่อาจารย์ว่า เซดริก ดิกกอรี่เกิดสมัครใจที่จะตายเองเหรอครับ
And they turned on each other, the way they do.แล้วก็ยิงกันตายเองเพราะมีเรื่องกัน
Or you'd rather die?หรือว่า แกจะยอมตายเอง?
Judge doesn't give me the death sentence, I'll just do it myself.แม้ว่าศาลจะไม่ตัดสินโทษประหาร ผมก็จะฆ่าตัวตายเอง
Would you like the leg to kill you, or would you prefer us to do it?อยากเลือดออกจนตายเอง หรือจะให้เราฆ่าแกแทน?
My first roommate committed suicideเพื่อนร่วมห้องคนแรก ของฉันฆ่าตัวตายเอง
There's no better witness than the victim himself.ไม่มีพยานที่ไหนดีไปกว่า ตัวผู้ตายเอง
Hand to God... ..if I could go back, I'd rather it was me that was dead.ยกมือสาบานต่อหน้าพระเจ้า ถ้าฉันย้อนเวลากลับไปได้ ฉันขอยอมเป็นคนที่ตายเองจะดีกว่า
But they take the poison themselves, they swallow the pills.แต่พวกเขากินยาฆ่าตัวตายเอง
I spoke to 'em... and they killed themselves.ผมก็แค่คุยกับเขา และจากนั้นพวกเค้าก็ฆ่าตัวตายเอง
I'm going to talk to you and then you're going to kill yourself.ผมแค่อยากคุยกับคุณ และจากนั้น... คุณก็จะฆ่าตัวตายเอง
Well, it's just, um, yasmin's dead, sir.มันก็แค่ เอ่อ... แยสมินเพิ่งตายเองนะครับ
Come on, people.ไม่เอาน่าทุกคน ก็แค่เพื่อนร่วมงานตายเอง
This so-called Eve, Mother, whatever... ain't gonna gank herself.อีฟที่ว่าเนี่ย มารดา อะไรก็เหอะ คงจะตายเองหรอกนะ
Your fellow reaper brought this death upon himself.เพื่อนนักฆ่าของนายหาเรื่องตายเอง
It's kind of a known known, if you off yourself, no door.คือมันเป็นเรื่องรู้ๆกันอยู่น่ะ ถ้าเธอฆ่าตัวตายเอง ไม่มีประตู
The monsignor told me she'd hanged herself.มงซินญอร์บอกฉันว่า เธอแขวนคอตายเอง
So silas can bring them back from the dead.แล้วไซลัสก็จะช่วยพวกเขาจากความตายเอง
You just killed yourself.นายเพิ่งฆ่าตัวตายเองนะ
Leave them here to rot.ทิ้งพวกมันไว้ที่นี่ให้ตายเอง
I'll mourn my father in my own time, Mr. Bond.ไว้ฉันว่างจะอาลัยที่พ่อตายเองนะ
Well, if it's not your time, nothing can kill you, but if it is your time, it only takes one.ถ้ายังไม่ถึงเวลา ไม่มีอะไรฆ่าคุณหรอก แต่ถ้ามันถึงเวลา เราตายเองละ
But I have been waiting years for her to die.ฉันอุตส่าห์รอหลายปีให้เธอตายเอง
And it seemed like Death, himself, reached out and touched me on the shoulder.และมันดูเหมือนว่าความตายเองนั้น เอื้อมมือมาแล้วแตะไหล่ฉัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตายเอง
Back to top