ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตายหยังเขียด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตายหยังเขียด*, -ตายหยังเขียด-

ตายหยังเขียด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตายหยังเขียด (v.) be completely dead See also: completely die Syn. ตาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตายหยังเขียด
Back to top