ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตายรัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตายรัง*, -ตายรัง-

ตายรัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตายรัง (v.) die at one´s place
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But they always come home, eventually.แต่สุดท้ายก็กลับมาตายรัง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตายรัง
Back to top