ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตายฝอย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตายฝอย*, -ตายฝอย-

ตายฝอย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตายฝอย (v.) die from drought (as seeding rice)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตายฝอย
Back to top