ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตายนึ่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตายนึ่ง*, -ตายนึ่ง-

ตายนึ่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตายนึ่ง (v.) be withered by exposure to sunlight See also: withered through hot vapour, be burnt by sunlight and then die

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตายนึ่ง
Back to top